Februari 07, 2009

Generasi Robbani

”...Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya” (QS.Al Imran:79).

Berkepribadian Islam (Syakhsiyah Islamiyah)

· Memiliki keimanan kuat terhadap Islam

· Menjadikan aqidah sebagai landasan dan standar berfikir (aqliyah) dan bersikap (nafsiyah)

· Menata dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan berdasarkan petunjuk Islam (Syariah Islam)

· Memiliki gaya hidup (way of life) yang khas, segala aktivitasnya didasarkan pada aqidah Islam

· Proaktif melakukan perubahan di masyarakat menuju kehidupan yang Islami

· Menjadi teladan dan motor perjuangan Islam di tengah masyarakat

Karakteristik generasi rabbani

· yuhibbu-hum wa yuhibbuunahu: mereka mencintai Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi laranganNya, tidak mau terlibat dalam kebobrokan-kebobrokan mental generasinya, mempunyai hati yang bersih, dan Allah pun mencintai mereka.

· Adzillatin ’alal mu’minin a’izzatin ’alal kafirin, rendah hati terhadap orang mu’min dan keras terhadap orang kafir.

· Bergerak dan berjuang di jalan Allah dan mereka tidak khawatir atau takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Karena mereka menyadari bahwa itu merupakan suatu resiko dalam perjuangan.

Rabbanaa taqabbal minnaa innaka antassamii’ul ‘aliim, wa tub‘alainia innaka antattawwaabur rahiim..

Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan kami bertaubat kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang..

2 komentar: